Detalii Hotarare Consiliu Local
Nr. 185/21.12.2004
HOTARARE
Referitor la : aprobare Norme metodologice de acordare a cantinei
sociale prevazute de legea Nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor
social si stabilire numar ratii alimentare lunare pentru anul 2005
Consiliul Local al Municipiului Slatina intrunit in sedinta
ordinara din 21.12.2004
Avand in vedere:
- expunerea de motive a Primarului municipiului Slatina nr.15734
din 20.12.2004
- prevederile legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor
social ;
- avizul favorabil al comisiei de studii, prognoze economico
sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat
si al comisie pentru servicii publice si comert , probleme sociale,
sportive si de agrement din cadrul Consiliului Local Slatina.
In conformitate cu prevederile art.38 (2) lit.e si art.46 (1)
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social potrivit anexei ce
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Se aproba pentru anul 2005 acordarea lunara a 250 de
ratii alimentare.
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la:
- Prefectura Judetului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Directia protectie si asistenta sociala

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA:
Ioan POPA Secretarul municipiului Slatina,
Mihai MATEI