imagini din Slatina
Titlul proiectului:
Reabilitare zonă prin amenajare pod Sărăceşti
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa și Domeniul Major de Intervenție:
1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, DMI
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: centre urbane
Valoarea totală a proiectului:
5.164.091,67 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
3.892.019,80 lei
Valoarea contribuției proprii:
1.272.071,87 lei
Obiectivul proiectului:
Proiectul se referă la extinderea infrastructurii rutiere de transport de la nivelul municipiului Slatina.
Activitățile proiectului:
- Construirea unui pod rutier în zona Sărăceşti, pe traseul prelungirea străzii “Drumului lui Stroe” (DJ 677B), între Str. Stejarului şi Str. Prunilor, la intersecţia cu pârâul Mariţa, care în prezent este traversat numai prin vad, la ape mici;
- Amenajarea porţiunii de drum pe o lungime de 300m în zona podului şi consolidarea malurilor în zona construcţiei;
Podul va fi deservit de rampe de acces.
Durata proiectului:
19 luni
Stadiu actual:
 • Semnare contract: 14.12.2010
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 291/08.12.2010, prin care se numeşte echipa de proiect, având următoarea componenţă: Manager proiect – Prina Livia, Responsabil achiziţii – Vâlceanu Maria, Responsabil financiar – Stănescu Ana - Mirela, Responsabil tehnic - Necşulescu Liliana;
 • Actualizarea paginii web a Primăriei Slatina în cursul lunii ianuarie 2011, prin adăugarea informaţiilor referitoare la proiectele cu finanţare europeană al căror beneficiar este Consiliul Local Slatina – inclusiv proiectul „Reabilitare zonă prin amenajare pod Sărăceşti”
 • Notificarea nr. 1 privind depunerea cererii de prefinanţare în valoare de 595.717,31 Lei, înregistrată ]n cadrul Primăriei sub nr. 3440/04.02.2011 şi la ADR SV Oltenia cu numărul 1712/04.02.2011;
 • Invitaţia de participare nr. 280188/22.02.2011, publicată în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de dirigenţie de şantier;
 • Anunţul de participare nr. 116611/08.03.2011, publicat în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de promovare şi publicitate;
 • Patru conturi necesare implementării proiectului deschise la Trezorerie:
 • Cont de trezorerie prefinanţare – 24.45.02.01.03 – IBAN = RO15TREZ5062145020103XXX;
 • Contul pentru „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent” - 24.45.02.01.01 – IBAN = RO15TREZ5062145020101XXX;
 • Contul pentru „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori” - 24.45.02.01.02 – IBAN = RO15TREZ5062145020102XXX;
 • Contul pentru „Subvenţii de la bugetul de stat” – TVA – 21.42.02.20 – IBAN = RO37TREZ50621420220XXXXX.
 • Cererea de prefinanţare nr. 1 depusă şi înregistrată la ADR SV Oltenia cu nr. 3192/04.03.2011 şi înregistrată în cadrul Primăriei sub nr. 6171/04.03.2011. A fost transmisă împreună cu contractul semnat cu furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii/executantul de lucrări, dosarul conţinând documentele aferente procedurii de achiziţie publică şi formularul de Identificare financiară privind contul deschis pentru prefinanţare;
 • Comunicatul de presă (iniţial de demarare a proiectului) transmis spre avizare la ADR SV Oltenia iar avizul primit a fost înregistrat în cadrul Primăriei sub nr. 7065/14.03.2011.
 • Raport de progres nr. 1 depus la ADR în data de 31.03.2011;
 • Achiziţia de servicii de dirigenţie de şantier finalizată prin contractul nr. 8561/28.03.2011 şi anunţul de atribuire nr. 130932/31.03.2011;
 • Vizita de monitorizare nr. 1, notificată prin adresa nr. 5130/05.04.2011, vizită propusă şi efectuată în data de 12.04.2011 şi pentru care s-a întocmit raport transmis de către ADR prin adresa nr. 5962/19.04.2011;
 • Achiziţia de servicii de promovare şi publicitate finalizată prin contractul nr. 10343/14.04.2011 şi anunţul de atribuire nr. 106742/02.05.2011;
 • Plata primei tranşe de prefinanţare în sumă de 595.717,31 Lei, efectuată în data de 28.04.2011 şi notificată prin adresa nr. 38735/16.05.2011;
 • Anunţ de participare nr. 120304/28.04.2011, publicat în SEAP pentru procedura de atribuire a contractului de execuţie de lucrări;
 • Conferinţa de lansare a proiectului, care a avut loc în data de 18.05.2011;
 • Publicare comunicat de presă privind iniţierea proiectului în ziarul “Gazeta Oltului” în data de 09.06.2011;
 • Notificare privind prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni, ca urmare a extinderii procedurilor de achiziţie publică din cadrul proiectului, înregistrată în cadrul Primăriei sub nr. 16161/09.06.2011 şi la ADR cu nr. 8749/09.06.2011.
 • Raport de progres nr. 2 depus la ADR în data de 21.06.2011;
 • Suspendarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în data de 24.06.2011;
 • Vizita de monitorizare nr. 2, notificată prin adresa nr. 9546/27.06.2011, înregistrată în cadrul Primăriei sub nr. 17790/27.06.2011, vizită propusă şi efectuată în data de 30.06.2011 şi pentru care s-a întocmit raport ADR;
 • Anularea procedurii de atribuire a contractului de lucrări în data de 30.06.2011;
 • Relansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 125988/14.07.2011;
 • Achiziţia de servicii de audit finalizată prin încheierea contractului de servicii nr. 19968/18.07.2011, cu operatorul economic S.C. MID CONSULTING S.R.L.;
 • Contestaţia nr. 20110/19.07.2011 privind fişa de date a achiziţiei de lucrări;
 • 5 clarificări primite în perioada 22.07-28.07.2011 pentru licitaţia de lucrări;
 • Adresă de respingere a notificării de prelungire a duratei de implementare a proiectului înregistrată în cadrul ADR SV Oltenia sub nr. 11537/02.08.2011 şi în cadrul Primăriei sub nr. 21463/02.08.2011.
 • În data de 14.09.2011 a fost inlocuit managerul de proiect cu Doamna STANA Mihaela, ca urmare a Hotărârii de Consiliu Local adoptată în din şedinţa din această dată.
 • Finalizarea achiziției de lucrări prin semnarea contractului nr. 25439/15.09.2011 cu operatorul economic S.C. Panadria S.R.L.;
 • Ordin de începere a contractului de lucrări nr. 25961/20.09.2011;
 • Raport de progres nr. 3 depus în data de 20.09.2011, prin adresa nr. 25977/20.09.2011;
 • Notificare nr. 26534/26.09.2011 privind auditorul selectat, înregistrată în cadrul ADR SV Oltenia sub nr. 14233/26.09.2011;
 • Notificare privind modificarea managerului de proiect, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 26536/26.09.2011 și ADR SV Oltenia sub nr. 14234/26.09.2011, prin care managerul proiectului devine dna. Mihaela STANA;
 • Vizita de monitorizare nr. 3, notificată prin adresa nr. 14637/30.09.2011, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 27320/03.10.2011, vizită propusă și efectuată în data de 06.10.2011;
 • Anunț de atribuire a contractului de lucrări nr. 115417/04.10.2011, publicat în SEAP;
 • Aviz modificare manager de proiect nr. 14780/04.10.2011, înregistrat în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 27466/04.10.2011;
 • Notificare privind modificarea managerului de proiect nr. 27633/05.10.2011, transmisă către AM POR;
 • Cererea de rambursare nr. 1 depusă prin adresa nr. 29745/27.10.2011;
 • Notificare nr. 31223/11.11.2011 privind extinderea duratei de implementare a proiectului și actualizarea indicatorilor conform instrucțiunilor AM POR nr. 43/03.03.2010 și 54/28.07.2010, înregistrată în cadrul ADR SV Oltenia sub nr. 17098/11.11.2011;
 • Răspuns notificare nr. 31223/11.11.2011, prin adresa nr. 17828/22.11.2011, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 32211/23.11.2011, în care se menționează că solicitarea privind actualizarea indicatorilor a fost transmisă spre soluționare către AM POR, precum și faptul că solicitarea extinderii duratei de implementare a proiectului va face obiectul actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare nr. 1/24.11.2011 la Cererea de rambursare nr. 1, prin adresa ADR SV Oltenia nr. 17988/24.11.2011, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 32449/25.11.2011;
 • Răspuns Solicitare informații suplimentare nr. 1/24.11.2011 la Cererea de rambursare nr. 1, prin adresa nr. 32957/02.12.2011, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 18492/02.12.2011;
 • Vizita pe teren ca urmare a verificării Cererii de rambursare nr. 1, notificată prin adresa nr. 18589/05.12.2011, vizită propusă și efectuată în data de 06.12.2011;
 • În perioada de raportare stadiul lucrărilor se prezintă astfel:
  • Organizare de șantier – 100%;
  • Lucrări de demolare – 100%;
  • Lucrări terasamente – 100%;
  • Coloane forate și coloane de probă – 100%;
  • Cofrat radiere – 100%;
  • Armare radier – 100%;
  • Betonare radier – 100%;
  • Armare stâlpi – 100%;
  • Cofrare stâlpi – 100%;
  • Turnat beton stâlpi – 100%;
  • Cofrat placă – 100%;
  • Armare placă – 100%;
  • Turnat beton placă – 100%;
  • Plăci de racordare – 0%;
  • Hidroizolații placă – 0%;
  • Tunat îmbrăcăminte asfaltică – 0%;
  • Montat parapet metalic – 0%;
  • Marcaje și indicatoare – 0%;
  • Lucrări amenajare albie râu – 50%;
  • Ziduri de sprijin (galbioane) în albie râu – 70%;
  • Ziduri de sprijin din betoane în albie râu – 30%;
  • Săpătură manuală șanț pereat – 0%;
  • Amenajare strat drenant balast șanț pereat – 0%;
  • Turnare beton – 0%;
  • Amenajare podeț lateral rampe – 0%;
  • Amenajare scurgere ape rampe – 0%;
  • Sistem rutier rampe – 15%;
  • Aducerea terenului la starea inițială – 0%;
  • Amenajări protecția mediului – 0%.
 • Raportul de progres nr. 4 depus la ADR SV Oltenia în data de 27.12.2011;
 • Răspuns adresă actualizare cap. 2.6 Indicatori nr. 31223/11.11.2011, înregistrat în cadrul ADR SV Oltenia sub nr. 19832/27.12.2011 și în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 35060/27.12.2011, prin care adresa este respinsă;
 • Adresă nr. 614/12.01.2012 semnare Act adițional nr. 1 la Contractul de finanțare, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 1045/13.01.2012;
 • Actul adițional nr. 1/13.01.2012 la Contractul de finanțare, prin care perioada de implementare a proiectului devine 19 luni și se modifică astfel următoarele clauze contractuale:
 • Art. 2 Durata contractului și perioada de implementare a proiectului - se modifică alin. (4);
 • Art. 5 Eligibilitatea cheltuielilor - se modifică alin. (1);
 • Art. 6 Acordarea prefinanțării – se modifică alin. (9) și se introduce un nou alineat (13);
 • Art. 9 Obligațiile părților – se modifică alin. (22);
 • Art. 14 Nereguli și restituirea prefinanțării – se modifică alin. (1);
 • Art. 18 Modificări și completări la contract – se modifică alin. (16);
 • Anexa I Măsurile de monitorizare;
 • Anexa II Măsurile de informare și publicitate;
 • Anexa IIIA Graficul de depunere a cererilor de rambursare
 • Anexa IV Cererea de finanțare la Contractul de finanțare – se modifică astfel:
  • Capitolul 2 Proiectul - secțiunea 2.3 Descrierea proiectului, subsecțiunea 2.3.5 Activitățile proiectului se modifică și va avea cuprinsul din Anexa 4 la Actul adițional;
  • Capitolul 2 Proiectul - secțiunea 2.3 Descrierea proiectului, subsecțiunea 2.3.6 Calendarul activităților se modifică și va avea cuprinsul din Anexa 5 la Actul adițional;
  • Capitolul 2 Proiectul - secțiunea 2.3 Descrierea proiectului, subsecțiunea 2.3.8 Rezultate anticipate se modifică și va avea cuprinsul din Anexa 6 la Actul adițional;
  • Capitolul 2 Proiectul - secțiunea 2.5 Durata de implementare a proiectului se modifică;
  • Capitolul 2 Proiectul – secțiunea 2.13 Informare și publicitate se modifică și va avea cuprinsul din Anexa 7 la Actul adițional;
  • Capitolul 3 Concordanța cu politicile UE și legislația națională – secțiunea 3.4 Achizițiile publice se modifică și va avea cuprinsul din Anexa 8 la Actul adițional. Se corectează eroarea materială din secțiunea 3.4 Achizițiile publice.
 • Vizita de monitorizare nr. 4, în data de 20.01.2012, ca urmare a depunerii Raportului de progres, vizită notificată prin adresa nr. 475/11.01.2012, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 786/11.01.2012;
 • Rezultatele obținute în perioada de raportare, în conformitate cu secțiunea 2.3.8 din cadrul Cererii de finanțare, anexă la Contractul de finanțare:
  • Activitatea 7 – 56,31%;
  • Activitatea 8 Publicitatea și promovarea proiectului – informare permanentă pe site-ul Consiliului Local Slatina
  • Activitatea 9 – 21 ședințe operative (și respectiv 18 minute aferente), 12 vizite de monitorizare;
  • Activitatea 10 – 1 raport de progres.
 • În perioada de raportare, stadiul lucrărilor (valoric – certificatul de plată nr. 2/23.02.2012 emis de către S.C. PANADRIA S.R.L.) se prezintă astfel:
  • Amenajarea – 0%;
  • Amenajări pentru protecția mediului – 0%;
  • Studii de teren – 100%;
  • Investiția de bază – 57,09%:
  • POD:
  • Terasamente – 100%;
  • Coloane forate – 100%;
  • Încercare coloană de probă – 100%;
  • Cadru monolit – 100%;
  • Plăci racordare – 0%;
  • Sistem rutier și accesorii – 0%;
  • Demolare pod existent – 100%.
  • Ziduri de sprijin:
  • Zid de sprijin – zid din beton – 83,62%;
  • Zid de sprijin – șanțuri pereate – 0%;
  • Zid de sprijin – din gabioane – 73,06%.
  • Amenajare albie – 100%;
  • Rampe:
  • Sistem rutier – 0%;
  • Scurgerea apelor – 0%;
  • Podeț drum lateral – 0%.
  • Organizare de șantier – 100%.
 • Ordin de începere nr. 6839/15.03.2012 a contractului de servicii de audit, transmis către operatorul S.C. MID CONSULTING S.R.L., București;
 • Raportul de progres nr. 5 depus la ADR SV Oltenia în data de 21.03.2012;
 • Cererea de rambursare nr. 2 depusă în data de 02.04.2012, prin adresa nr. 8772/02.04.2012, înregistrată în cadrul ADR SV Oltenia sub nr. 5426/02.04.2012;
 • Vizita de monitorizare nr. 5, în data de 03.04.2012, ca urmare a depunerii Raportului de progres nr. 5, vizită notificată prin adresa nr. 5151/28.03.2012, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 8286/28.03.2012;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare nr. 1/12.04.2012 la Cererea de rambursare nr. 2, prin adresa nr. 6016/12.04.2012, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 9943/12.04.2012;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare nr. 1/12.04.2012 la Cererea de rambursare nr. 2, prin adresa nr. 10489/20.04.2012;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare nr. 2/03.05.2012 la Cererea de rambursare nr. 2, prin adresa nr. 6843/03.05.2012, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 11714/03.05.2012;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare nr. 2/03.05.2012 la Cererea de rambursare nr. 2, prin adresa nr. 12588/10.05.2012, înregistrată în cadrul ADR SV Oltenia sub nr. 7263/10.05.2012;
 • Notificare modificare manager de proiect nr. 13901/23.05.2012, prin care managerul de proiect devine dl. Moisiu Leonid-Augustin, conform HCL nr. 145/22.05.2012;
 • Rezultatele obținute în perioada de raportare, în conformitate cu secțiunea 2.3.8 din cadrul Cererii de finanțare, anexă la Contractul de finanțare:
 • Activitatea 7 Execuţia lucrărilor de construcţie – 100%;
 • Activitatea 8 Publicitatea și promovarea proiectului – informare permanentă pe site-ul Consiliului Local Slatina;
 • Activitatea 9 Coordonare, monitorizare, evaluare – 24 ședințe operative (și respectiv 24 minute aferente), 13 vizite de monitorizare;
 • Activitatea 10 Raportare şi rambursarea cheltuielilor – 1 raport de progres în perioada curentă de raportare, 1 cerere de rambursare.
 • În perioada de raportare, lucrările au fost finalizate prin Procesul verbal de recepție finală nr. 14761/01.06.2012
 • Raportul de progres nr. 6 depus la ADR SV Oltenia în data de 21.06.2012;
 • Comandă nr. 16598/22.06.2012 privind elaborarea raportului intermediar de audit transmis către S.C. MID CONSULTING S.R.L.;
 • Avizare Cerere de rambursare nr. 2, prin adresa nr. 37969/21.06.2012 emisă de către Direcția Generală Autorizare și Plăți Programe din cadrul MDRT, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina sub nr. 16652/25.06.2012;
 • Raportul privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor din cadrul proiectului, emis în data de 27.06.2012;
 • Solicitare aviz macheta pentru placa permanentă întocmită în data de 13.07.2012, având nr. de înregistrare 18894/13.07.2012.

FINALIZAT

Nr. crt. Contract nr.: Operator economic Valoare fără TVA Valoare TVA Obiect
1. 25595/14.11.2008 SC Green Forest Investiţii SRL Bucureşti 48.000,00 9.120,00 Studiile de teren şi obţinerea de avize aferente
2. 26477/27.10.2009 SC KXL SRL Bucureşti 325.691,50 61.881,38 Servicii de actualizare a SF şi realizare a proiectului tehnic
3. 4746/25.02.2009 SC Gea Strategy & Consulting SA Bucureşti 200.580,19 38.110,24 Consultanţă
4. 8561/28.03.2011 SC ICT Consulting Zone SRL Slatina 43.000,00 10.320,00 Asistenţă tehnică
5. 25439/15.09.2011 Asocierea SC Panadria SRL şi SC Grup Primacons SRL Slatina 3.297.149,16 791.315,80 Execuţia lucrărilor de construcţii
6. 19968/18.07.2011 SC Mid Consulting SRL Bucureşti 22.800,00 5.472,00 Servicii de audit
Rezultate:
<< Inapoi
Skip to content