Concurs 23.08.2010 (Direcţia Tehnică)

Primăria municipiului Slatina, cu sediul în strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs în data de 23 august 2010, ora 10:00 - proba scrisă şi în data de 25 august 2010, ora 14:00 - interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina, dupa cum urmeaza :

Directia Tehnica

Compartimentul Achizitii publice

- inspector, clasa I, grad profesional asistent, treaptă 3; - 1 post;.

În vederea participării la concurs candidaţii vor depune dosarul de îscriere ce va conţine următoarele:

 • copie de pe actul de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • copiile de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • cazier judiciar;
 • copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Înscrierea la concurs se va face la sediul instituţiei în perioada 23 iulie 2010 - 11 august 2010, inclusiv.

Bibliografia şi condiţiile specifice de participare la concurs sunt cele de mai jos.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Compartimentul Resurse Umane, Funcţii Publice, Pregătire Profesională - Biroul Resurse Umane, Relaţii cu publicul din cadrul Primăriei municipiului Slatina sau la telefoanele: (0249) 439 233, (0249) 439 377.Bibliografie pentru concursul din 23 august şi 25 august 2010:

Direcţia Tehnică

Compartimentul Achizitii publice

Postul: inspector, clasa I, grad profesional asistent, treaptă 3


Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 1 an;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu.

Legislaţie:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata, modificata si completata de Legea nr.233/2002;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată de Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 11. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin H.G. nr. 1660/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare;
 14. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 15. Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 16. Codul Civil, cartea III, titlul III;