imagini din Slatina
Transparența decizională
PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Slatina, pentru societățile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Slatina

(Data publicării: 30.04.2024)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare: Buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2024

- Proiectul inițial a fost completat cu note ulterioare

(Data publicării: 03.01.2024)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) al Municipiului Slatina, Județul Olt

(Data publicării: 13.12.2023)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2024.

(Data publicării: 19.10.2023)


PDF Proiect de hotărâre referitor aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2021 — 2027

(Data publicării: 04.10.2023)


PDF Proiect de hotărâre referitor atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze prin curse regulate in municipiul Slatina

(Data publicării: 02.10.2023)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea numărului maxim de autorizații taxi pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2028 și ajustarea tarifului de distanță maximal unic prin indexarea cu indicele prețurilor de consum pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi în municipiul Slatina

(Data publicării: 31.07.2023)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea, stabilirea și aprobarea nivelului tarifelor aferente activităților specifice serviciilor de salubrizare în municipiul Slatina, practicate în baza contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010

(Data publicării: 29.03.2023)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr. 2 și a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 349/28.12.2017 privind aprobare delegare a serviciului de transport public local de călători prn curse regulate în municipiul Slatina, modificată și completată

(Data publicării: 27.02.2023)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare: Buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2023

- Proiectul inițial a fost completat cu note ulterioare

(Data publicării: 21.12.2022)


PDF Proiect de hotărâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2023

(Data publicării: 09.11.2022)


PDF Proiect de hotărâre privind prelungire Contract de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze în municipiul Slatina nr. 1066/29.12.2017, până la încheierea procedurii de atribuire și semnarea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni

(Data publicării: 04.11.2022)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutoarelor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Slatina, pentru societăţile care își desfăşoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Slatina.

(Data publicării: 03.08.2022)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreţinerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din municipiul Slatina, prin aplicarea procedurii simplificate.

(Data publicării: 27.07.2022)


PDF Proiect de hotărâre privind Aprobare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina (PMUD 2.0)

(Data publicării: 30.06.2022)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slatina nr. 77/2022 referitoare la aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina, precum și la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina

(Data publicării: 25.05.2022)


PDF Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 77/28.02.2022 referitoare la aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina, precum și la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina

(Data publicării: 27.04.2022)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea modificare nivel tarife aferente activităților specifice serviciilor de salubrizare în municipiul Slatina

(Data publicării: 15.04.2022)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatiina, precum și la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina

(Data publicării: 14.01.2022)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2022; aprobare program obiective de investiții pentru anul 2022; aprobare program de dotări pe anul 2022; aprobare repartizare excedent în vederea finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local pe anul 2022; aprobare program obiective de investiții la unitățile de învățământ pentru anul 2022; aprobare fișe ale obiectivelor de investiții

(Data publicării: 28.12.2021)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare „Regulament de organizare și funcționare al parcărilor subterane / supraterane / modulare din municipiul Slatina”

(Data publicării: 10.12.2021)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 330/22.12.2017 privind aprobare „Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă în municipiul Slatina”

(Data publicării: 15.11.2021)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Slatina pe domeniul public

(Data publicării: 15.11.2021)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare „Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Slatina

(Data publicării: 15.11.2021)


PDF Proiect de hotărâre referitor la ajustarea tarifelor de călătorie pentru transportul urban de călători în municipiul Slatina

(Data publicării: 04.11.2021)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 116/08.05.2012 privind aprobarea nivelului tarifului maximal de distanță practicat în activitatea de transport persoane în regim de taxi în municipiul Slatina, prin indexarea cu indicele prețurilor de consum

(Data publicării: 29.10.2021)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2022

(Data publicării: 29.10.2021)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunile aplicabile

(Data publicării: 22.06.2021)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind acordare sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Slatina unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

(Data publicării: 14.04.2021)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare Buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2021; aprobare program obiective de investiții pentru anul 2021; aprobare program de dotări pe anul 2021; aprobare repartizare execedent în vederea finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local pe anul 2021; aprobare program obiective de investiții la unitățile de învățământ pentru anul 2021; aprobare fișe ale obiectivelor de investiții

- Proiectul inițial a fost completat cu note ulterioare

(Data publicării: 12.01.2021)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de „Administrator de Condominii” în municipiul Slatina

(Data publicării: 17.12.2020)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 359/28.12.2017 privind aprobare delegarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Slatina, prin atribuire directă

(Data publicării: 17.12.2020)


PDF Proiect de hotărâre referitor la avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport ale deșeurilor municipale și ale altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt din cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor” în județul Olt, mandatarea reprezentantului Municipiului Slatina și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Olt-Eco”

(Data publicării: 29.07.2020)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatna nr. 161 din 29.11.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 119/25.04.2017

(Data publicării: 27.07.2020)


PDF Proiect de hotărâre referitor la acordarea de facilități pentru transportul public local cu autobuze prin curse regulate în municipiul Slatina

(Data publicării: 27.07.2020)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Slatina

(Data publicării: 15.04.2020)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2021

(Data publicării: 12.03.2020)


PDF Notă completare Referat de specialitate nr. 114031/19.12.2019 și anexe la Proiectul de hotărâre referitor la aprobare buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2020; aprobare program obiective de investiții pentru anul 2020; aprobare program de dotări pe anul 2020; aprobare repartizare excedent în vederea finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local pe anul 2020; aprobare program obiective de investiții la unitățile de învățământ pentru anul 2020; aprobare fișe ale obiectivelor de investiții

(Data publicării: 15.01.2020)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2020; aprobare program obiective de investiții pentru anul 2020; aprobare program de dotări pe anul 2020; aprobare repartizare excedent în vederea finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local pe anul 2020; aprobare program obiective de investiții la unitățile de învățământ pentru anul 2020; aprobare fișe ale obiectivelor de investiții

(Data publicării: 19.12.2019)


PDF Proiect de hotărâre referitor la acordare de facilități fiscale prin anularea accesoriilor în cazul obligațiilor fiscale restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al municipiului Slatina, precum și procedura de acordare a anulării accesoriilor

(Data publicării: 27.08.2019)


PDF Proiect de hotărâre referitor la sistematizare rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni

(Data publicării: 31.07.2019)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare reglementări pentru autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuat activităților de transport în regim de taxi și a dispeceratelor taxi în municipiul Slatina

(Data publicării: 18.06.2019)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea anexelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 169/27.05.2014 privind încadrarea pe zone a străzilor municipiului Slatina, în vederea stabilirii impozitului și taxelor locale

(Data publicării: 20.05.2019)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Slatina

(Data publicării: 28.03.2019)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea și stabilirea tarifelor pentru activitățile specifice serviciilor de salubrizare practicate în baza contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010

(Data publicării: 14.03.2019)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2020

(Data publicării: 13.03.2019)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea bugetului local de venituri ;i cheltuieli pe anul 2019; aprobarea programului de investiții pentru anul 2019; aprobarea programului de dotări pentru anul 2019; aprobarea repartizării excedentului în vederea finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local pe anul 2019; aprobarea programului obiectivelor de investiții la unitățile de învățământ pentru anul 2019; aprobarea fișelor obiectivelor de investiții

(Data publicării: 18.01.2019)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina, precum și la adoptarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina

(Data publicării: 07.12.2018)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/28.12.2017 privind aprobarea delegării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Slatina, prin atribuire directă

(Data publicării: 21.11.2018)


PDF Minuta dezbaterii publice cu privire la proiectul de hotărâre privind „Stabilirea faptelor ce constituie contravenții și sancțiuni aplicabile”

(Data publicării: 24.10.2018)


PDF Proiect de hotărâre referitor la „modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/31.12.2008, referitoare la aprobare reglementări pentru organizarea și desfășurarea activităților de transport în regim de taxi, în regim de închiriere și de dispecerat taxi în municipiul Slatina, anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 123/26.04.2018, respectiv CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE, poziția 3”

(Data publicării: 24.10.2018)


PDF Proiect de hotărâre referitor la „Regulament de organizare și funcționare a obiectivului «Parcare supraetajată», situat în municipiul Slatina, Aleea Rozelor”

(Data publicării: 04.10.2018)


PDF Proiect de hotărâre referitor la „Stabilirea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunile aplicabile”

(Data publicării: 20.09.2018)


PDF Proiect de hotărâre referitor la „Sistematizare rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni”

(Data publicării: 06.09.2018)


PDF Proiect de hotărâre referitor la „Regulament privind autorizarea lucrărilor de transformare a spațiilor de locuit în spații comerciale, amenajarea și extinderea acestora”

(Data publicării: 14.08.2018)


PDF Proiect de hotărâre referitor la actualizare Nomenclator stradal al municipiului Slatina

(Data publicării: 27.06.2018)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în Municipiul Slatina

(Data publicării: 02.05.2018)


PDF Proiect de hotărâre referitor la sistematizare rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni

(Data publicării: 23.03.2018)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2019

(Data publicării: 13.03.2018)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare practicate în baza contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010 și a taxei speciale de salubrizare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 419/16.12.2015 având ca obiect prestarea serviciilor publice de salubrizare

(Data publicării: 31.01.2018)


PDF Anunț dezbatere publică a proiectului de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului privind circulația, deținerea, capturarea, cazarea, identificarea și revendicarea ecvideelor, bovinelor, ovinelor și caprinelor pe domeniului public și privat al municipiului Slatina

(Data publicării: 27.11.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe asimilabile acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2018

(Data publicării: 09.11.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la delegarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Slatina, prin atribuire directă

(Data publicării: 03.11.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Slatina

(Data publicării: 03.11.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și restituire a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă în municipiul Slatina

(Data publicării: 03.11.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfășurarea activităților de comerț și a serviciilor de piață în unele zone publice ale municipiului Slatina

(Data publicării: 26.10.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului privind circulația, deținerea, capturarea și revendicarea ecvideelor, bovinelor, ovinelor și caprinelor pe domeniul public și privat al municipiului SLatina

(Data publicării: 18.10.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al municipiului Slatina și a Planului de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice

(Data publicării: 24.08.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilire reglementări privind regimul de acces și circulație a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe raza Municipiului Slatina

(Data publicării: 13.07.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina

(Data publicării: 28.06.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare practicate în baza contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010, având ca obiect prestarea serviciilor publice de salubrizare, precum și stabilirea unor tarife noi specifice activității de salubrizare

(Data publicării: 23.06.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de organizare, exploatare și atribuire a locurilor de parcare publice de reședință / ocazionale, activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe raza municipiului Slatina

(Data publicării: 19.05.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 244/12.10.2011 privind stabilire obligații și sancțiuni pentru deținătorii apartamentelor din blocurile reabilitate

(Data publicării: 14.03.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la sistematizare rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni

(Data publicării: 01.03.2017)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2017

(Data publicării: 07.11.2016)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare Regulament de organizare și funcționare a obiectivului "Parcare supraetajată" situată în municipiul Slatina, Aleea Rozelor.

(Data publicării: 26.10.2016)


PDF Proiect de hotărâre referitor la sistematizare rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni

(Data publicării: 10.10.2016)


PDF Proiect de hotărâre referitor la avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Olt și aprobarea propunerilor de modificare a acestuia

(Data publicării: 01.09.2016)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea asocierii în participațiune a Consiliului Local al Municipiului Slatina cu o persoană juridică în vederea administrării și exploatării Centrului Cultural „Eugen Ionescu”, situat în municipiul Slatina, B-dul A. I. Cuza, nr. 28, județul Olt

(Data publicării: 16.08.2016)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Strategiei Locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a Serviciului de Salubrizare și de Gestionare a Deșeurilor la nivelul Municipiului Slatina

(Data publicării: 25.11.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014-2020

(Data publicării: 09.11.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la sistematizarea rutieră prin amenajare dublu sens pe Strada Cornișei

(Data publicării: 09.11.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare caiet de sarcini și regulament de organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Slatina

(Data publicării: 09.11.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare și instituire taxă specială de salubrizare pentru persoanele fizice/juridice care nu au încheiat contract cu operatorul serviciilor publice de salubritate S.C. SALUBRIS S.A. din municipiul Slatina

(Data publicării: 02.11.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2016

(Data publicării: 29.09.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat, avand ca obiect salubrizarea municipiului Slatina”

(Data publicării: 13.08.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului de administrare, întreținere și exploatare a obiectivului de investiții Club Nautic și de Agrement „Plaja Olt”

(Data publicării: 09.07.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la instituirea unor reglementări privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza municipiului Slatina

(Data publicării: 06.07.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare tarife ce vor fi practicate pentru accesul la obiectivele din cadrul Clubului Nautic și de Agrement „Plaja Olt”

(Data publicării: 12.06.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului-cadru privind vânzarea de bunuri imobile proprietate privată a municipiului Slatina

(Data publicării: 10.06.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la organizarea și desfășurarea concursului „Slatina în siguranță”

(Data publicării: 05.05.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea indicatorilor de performanță ai Serviciului de Iluminat Public din cadrul Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public Slatina

(Data publicării: 27.04.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare proceduri de calcul și de plată pentru taxele de utilizare temporară a locurilor publice

(Data publicării: 17.04.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificare şi completare anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 185/27.05.2014 referitoare la darea în administrare Clubului Sportiv Municipal Slatina a imobilului Bazin de înot didactic şcolar, situat în municipiul Slatina, Strada Crişan, nr. 33 B

(Data publicării: 03.02.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la „Dragostea noastră prinde rădăcini”

(Data publicării: 27.02.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de administrare a domeniului public și privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din municipiul Slatina

(Data publicării: 12.01.2015)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare proiecţie bugetară aferentă anului 2015

(Data publicării: 11.12.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile pentru anul 2015

(Data publicării: 05.11.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la stabilirea faptelor ce constituie contravenții și sancțiunile aplicabile

(Data publicării: 21.10.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Slatina, prin licitaţie publică

(Data publicării: 29.09.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare Studiu de trafic - sistematizare circulație rutieră în Municipiul Slatina

Mărime fișier: 105 MB

(Data publicării: 11.09.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la vânzarea prin licitație publică a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Slatina, str. Milcov nr. 12, în incinta Parcului Industrial Slatina și aprobare Regulament de funcționare Parc Industrial Slatina

(Data publicării: 12.08.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la „Slatina, Oraş cu Energie ECO”

(Data publicării: 12.08.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la „Slatina, Oraşul Teraselor Verzi”

(Data publicării: 12.08.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și autorizarea activităților de comerț în unele zone publice ale municipiului Slatina

(Data publicării: 19.06.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la Regulamentul local de intervenție - reabilitare fațade, pentru creșterea calității arhitectural-ambientală a clădirilor

(Data publicării: 03.06.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la Regulamentul local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Slatina

(Data publicării: 03.06.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la: Organizarea și desfășurarea concursului „Micul meu Monument”

(Data publicării: 30.04.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea schemei de ajutor de minimis privind atragerea de investiții și susținerea dezvoltării economice în cadrul municipiului Slatina

(Data publicării: 16.04.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la încadrarea pe zone a străzilor din municipiul Slatina în vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale

(Data publicării: 09.04.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la ”Sistematizare rutieră și instituire obligații pentru conducătorii auto și pietoni”

(Data publicării: 08.04.2014)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobare Regulament de Organizare și Funcționare al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Slatina

(Data publicării: 01.04.2014)


PDF Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind amplasarea de terase sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina

(Data publicării: 26.03.2014)


PDF Invitație depunere observații, opinii, sugestii și propuneri privind actualizarea Planului Urbanistic General

(Data publicării: 07.02.2014)


PDF Anunţ organizare dezbatere publică a proiectului de hotărâre referitor la aprobare proiecție bugetară aferentă anului 2014

(Data publicării: 20.12.2013)


PDF Anunţ organizare dezbatere publică a proiectului de hotărâre referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2014

(Data publicării: 10.12.2013)


PDF Anunţ iniţiere proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind amenajarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor publice din municipiul Slatina

(Data publicării: 25.11.2013)


PDF Anunţ iniţiere proiect de hotărâre referitor la aprobarea ajustării tarifelor aferente serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratament fitosanitar practicate în baza contractului de concesiune nr. 11302/25.08.2010

(Data publicării: 25.11.2013)


PDF Anunţ iniţiere proiect referitor la ajustarea tarifelor serviciilor de salubrizare practicate în baza contractului de concesiune nr. 11295/25.08.2010 având ca obiect prestarea serviciilor publice de salubrizare, precum şi stabilirea unor tarife noi specifice activităţii de salubrizare

(Data publicării: 22.11.2013)


PDF Anunţ iniţiere proiect referitor la aprobarea majorării tarifelor la bilete şi abonamente pentru transportul public local al municipiului Slatina

(Data publicării: 14.11.2013)


PDF Anunţ iniţiere proiect referitor la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2014

(Data publicării: 01.11.2013)


PDF Anunţ iniţiere proiect pentru dezbatere publică referitor la interzicerea publicităţii audio efectuată pe raza Municipiului Slatina

(Data publicării: 28.10.2013)


PDF Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 94/10.04.2013 privind aprobarea ordinii de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii

Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate Primăriei Municipiului Slatina în termen de şapte zile de la afişarea prezentei liste, iar soluţionarea se va asigura de către Comisia de analiză a contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

(Data publicării: 16.04.2013)


PDF Proiect de hotărâre referitor la încadrarea pe zone a străzilor din municipiul Slatina în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale

(Data publicării: 09.04.2013)


PDF Proiect de hotărâre referitor la aprobarea noilor tarife la serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare pentru municipiul Slatina

(Data publicării: 01.04.2013)


Skip to content