Concurs 30.08.2010 (Direcţia Tehnică)
Concurs 30.08.2010 (Biroul Unitatea Locala de Monitorizare)

Primăria municipiului Slatina, cu sediul în strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs în data de 30 august 2010, ora 10:00 - proba scrisă şi în data de 01 septembrie 2010, ora 14:00 - interviul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina, dupa cum urmeaza :

Directia Tehnica

Biroul Unitatea Locală de Monitorizare

- inspector, clasa I, grad profesional asistent, treaptă 3; - 1 post;.

În vederea participării la concurs candidaţii vor depune dosarul de înscriere ce va conţine următoarele:

 • copie de pe actul de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • copiile de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • cazier judiciar;
 • copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Înscrierea la concurs se va face la sediul instituţiei în perioada 30 iulie 2010 - 18 august 2010, inclusiv.

Bibliografia şi condiţiile specifice de participare la concurs sunt cele de mai jos.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Compartimentul Resurse Umane, Funcţii Publice, Pregătire Profesională - Biroul Resurse Umane, Relaţii cu publicul din cadrul Primăriei municipiului Slatina sau la telefoanele: (0249) 439 233, (0249) 439 377.Bibliografie pentru concursul din data de 30 august 2010:

Direcţia Tehnică

Biroul Unitatea Locală de Monitorizare

Postul: inspector, clasa I, grad profesional asistent, treaptă 3


Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 1 an;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu.

Legislaţie:

 1. Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr. 27/2002 - privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 233/2002;
 6. Legea nr. 52/2003 - privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 7. Legea nr. 554/2004 - privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, aprobată de Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 11. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată de Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare;
 13. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
 16. Legea nr. 571/2003 Codul fiscal;
 17. Codul Civil, cartea III, titlul III;
 18. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;