Concurs 21.12.2010 (Biroul Financiar, Contabilitate)

Primăria municipiului Slatina, cu sediul în Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, organizează concurs în data de 21 decembrie 2010, ora 10:00 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina, după cum urmează:

Biroul Financiar, Contabilitate

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent, treaptă 3 - 1 post

În vederea participării la concurs candidaţii vor depune dosarul de înscriere ce va conţine următoarele:

 • copie de pe actul de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • copiile de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • adeverinţă care să ateste stare de sănătate corespunzătoare;
 • cazier judiciar;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Înscrierea la concurs se va face la sediul instituţiei în perioada 09 decembrie 2010 - 15 decembrie 2010 inclusiv.

Bibliografia şi condiţiile de participare la concurs sunt afişate mai jos.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Compartimentul Resurse Umane, Funcţii Publice, Pregătire Profesională - Direcţia Management, din cadrul Primăriei municipiului Slatina sau la telefoanele: (0249) 439 233, (0249) 439 377.Bibliografie pentru concursul din data de 21.12.2010

Direcţia Financiar, Contabilitate

Biroul Financiar, Contabilitate

POSTUL: consilier, clasa I, grad profesional asistent, treaptă 3

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 4. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată de Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 554/2004, Legea conteciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată de Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Norma de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, aprobată de H.G. nr. 8/2010;
 12. Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004;
 13. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 44/2004;
 15. Legea nr. 11/2010, Legea bugetul de stat pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Legea nr. 15/1994 privind capitalul imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
 17. Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu completările şi modificările ulterioare, aprobate prin O.M.F.P. nr. 522/2003;
 18. Codul Civil, cartea III, titlul III, cu modificările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concursul din data de 21.12.2010 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina

Direcţia Financiar, Contabilitate - Biroul Financiar, Contabilitate

consilier, clasa I, grad profesional asistent, treaptă 3 - 1 post

Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu.
<< Inapoi