Concurs 01.02.2011 (Direcţia Venituri-Serviciul Executare silită)
Concurs 01.02.2011 (Direcţia Venituri)

Primăria municipiului Slatina, cu sediul în strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs în data de 01 februarie 2011, ora 10:00 - proba scrisă şi în data de 03 februarie 2011, ora 14:00 - interviul, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina, după cum urmează:

Direcţia Venituri

Serviciul Executare Silită

 • şef serviciu, treaptă I, grad I - 1 post

În vederea participării la concurs candidaţii vor depune dosarul de îscriere ce va conţine următoarele:

 • copie de pe actul de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • cazier judiciar;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Înscrierea la concurs se va face la sediul instituţiei în perioada 31.12.2010-19.01.2011 inclusiv.

Bibliografia şi condiţiile specifice de participare la concurs sunt cele de mai jos.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Compartimentul Resurse Umane, Funcţii Publice, Pregătire Profesională - Direcţia Management din cadrul Primăriei municipiului Slatina sau la telefoanele: (0249) 439 233, (0249) 439 377.Bibliografii pentru concursul din 01 şi 03 februarie 2011:

Direcţia Venituri

Serviciul Executare Silită

Postul: şef serviciu, treaptă 1, grad I


Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu.

Legislaţie:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;;
 2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 4. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;;
 5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 6. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată de Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 16/1996-Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată de Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Norma de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, aprobată de H.G. nr. 8/2010;
 12. Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004;
 13. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 44/2004;
 15. Legea nr. 11/2010, Legea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Legea nr. 15/1994 privind capitalul imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin O.M.F.P. nr. 522/2003;
 18. Codul Civil, cartea III, titlul III, cu modificările ulterioare;
<< Inapoi