Concurs 11 mai 2011 şi 13 mai 2011 (Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor)

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, cu sediul în strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs în data de 11 mai 2011, ora 10:00 - proba scrisă şi în data de 13 mai 2011, ora 14:00 - proba interviu, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor aflat în subordinea Consiliului Local, după cum urmează.


Compartimentul Relaţii cu Publicul;

 • inspector, clasa I, grad profesional asistent - 1 post
 • referent, clasa a III-a, grad profesional asistent - 1 post

În vederea participării la concurs candidaţii vor depune dosarul de îscriere ce va conţine următoarele:

 • copie de pe actul de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • copiile de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • cazier judiciar;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Înscrierea la concurs se va face la sediul instituţiei în perioada 29 aprilie 2011 - 06 mai 2011 inclusiv.

Bibliografia şi condiţiile specifice de participare la concurs sunt cele de mai jos.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Compartimentul Stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor aflat în subordinea Consiliului Local sau la telefoanele: (0249) 439 233, (0249) 439 377.Bibliografie pentru concursul din 11.05.2011 şi din data de 13.05.2011:

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Compartimentul Relaţii cu Publicul

inspector, clasa I, grad profesional asistent


Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum un an;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu.

Legislaţie:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 233/2002;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordonanţa nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobate prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată cu modificările ulterioare;
 12. Ordonanţa nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Hotărârea de Guvern nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
 14. Hotărârea de Guvern nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, cu modificările;
 15. Hotărârea de Guvern nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 16. Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 17. Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Compartimentul Relaţii cu Publicul

referent, clasa a III-a, grad profesional asistent


Condiţii specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 6 luni;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu.

Legislaţie:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 233/2002;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordonanţa nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobate prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată cu modificările ulterioare;
 12. Ordonanţa nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Hotărârea de Guvern nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
 14. Hotărârea de Guvern nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, cu modificările;
 15. Hotărârea de Guvern nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 16. Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 17. Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
<< Inapoi