Concurs 01.06.2011 (Funcţii publice de conducere - aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slatina)

Primăria municipiului Slatina, cu sediul în strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs în data de 01 iunie 2011, ora 10:00 - proba scrisă şi în data de 03 iunie 2011, ora 14:00 - interviul, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina, după cum urmează:

Serviciul Juridic

 • şef serviciu - 1 post

Biroul Achiziţii Publice

 • şef birou - 1 post

Biroul Dispecerat, Monitorizare

 • şef birou - 1 post

Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat

 • director executiv ajunct - 1 post

În vederea participării la concurs candidaţii vor depune dosarul de îscriere ce va conţine următoarele:

 • copie de pe actul de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • cazier judiciar;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Înscrierea la concurs se va face la sediul instituţiei în perioada 02.05.2011-23.05.2011 inclusiv.

Bibliografiile şi condiţiile specifice de participare la concurs sunt cele de mai jos.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Compartimentul Resurse Umane, Funcţii Publice, Pregătire Profesională - Biroul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei municipiului Slatina sau la telefoanele: (0249) 439 233, (0249) 439 377.Bibliografii pentru concursul din data de 01.06.2011 şi din data de 03.06.2011:

Serviciul Juridic

Postul: şef serviciu


Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată juridice absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu.

Legislaţie:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată de Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 223/2002;
 10. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobat&$259; şi completată prin Legea nr. 180/2002;
 11. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 486/2003;
 13. Legea nr. 114/1996, legea locuinţei cu norme de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1275/2000;
 14. Codul civil, Cartea II, Titlul IV, cu modificările ulterioare;
 15. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală aprobate de H.G. 1050/2004;
 17. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. 44/2004;
 18. Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. 44/2004;
 19. Codul de procedură civilă - competenţa după materie şi competenţa teritorială. Procedura contencioasă.Biroul Achiziţii Publice

Postul: şef birou


Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată tehnice absolvite cu diplomă de licenţă
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu.

Legislaţie:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 233/2002;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată de Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 12. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace eletronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea nr. 1680/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordin nr. 183/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media;
 15. Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, aprobat prin Ordinul nr. 155/2006;
 16. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
 17. Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, rectificat, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Codul Civil, cartea III, titlul III.Biroul Dispecerat, Monitorizare

Postul: şef birou


Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată tehnice absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 2 ani
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu.

Legislaţie:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată de Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale;
 10. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 11. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordin nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 14. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat

Postul: director executiv adjunct


Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată economice absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum 3 ani
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu.

Legislaţie:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 233/2002;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 10. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată şi aprobată de Legea nr. 22/2007;
 12. H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 13. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 14. O.U.G. nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 15. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Normele privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi aprobate prin Ordinul 3/2008;
 18. Legea nr. 10/2001 privind regimul bunurilor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu completările ulterioare;
 20. Legea nr. 114/1996, legea locuinţei, cu completările ulterioare;
 21. O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu completările ulterioare;
 23. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de contrucţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 24. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 25. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 26. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contrabilităţilor instituţiilor publice. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia aprobate prin O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 27. Legea nr. 15/1994 privind capitalul imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 28. Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv aprobate prin O.M.F.P. nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 29. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 30. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002, cu modificările ulterioare.
<< Inapoi