Concurs 11.07.2011 şi 13.07.2011 (Biroul Achiziţii Publice)

Primăria municipiului Slatina, cu sediul în strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs în data de 11 iulie 2011, ora 10:00 - proba scrisă şi în data de 13 iulie 2011, ora 14:00 - interviul, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina, după cum urmează:

Biroul Achiziţii Publice

 • inspector, clasa I, grad profesional asistent - 1 post

În vederea participării la concurs candidaţii vor depune dosarul de îscriere ce va conţine următoarele:

 • copie de pe actul de identitate;
 • formularul de înscriere;
 • copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie după carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • cazier judiciar;
 • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Înscrierea la concurs se va face la sediul instituţiei în perioada 01 iulie 2011 - 08 iulie 2011inclusiv.

Bibliografia şi condiţiile specifice de participare la concurs sunt cele de mai jos.

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la Compartimentul Resurse Umane, Funcţii Publice, Pregătire Profesională - Biroul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei municipiului Slatina sau la telefoanele: (0249) 439 233, (0249) 439 377.Bibliografia pentru concursul din data de 11.07.2011 şi din data de 13.07.2011:

Biroul Achiziţii Publice

Postul: inspector, clasa I, grad profesional asistent


Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minimum un an
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu.

Legislaţie:

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;;
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 233/2002;
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată de Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 12. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace eletronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea nr. 1680/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordin nr. 183/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media;
 15. Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, aprobat prin Ordinul nr. 155/2006;
 16. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
 17. Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, rectificat, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Codul Civil, cartea III, titlul III.
<< Inapoi